w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
(Dz. U. Nr 219, poz. 1407)


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz trybu ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz trybu ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzanie testu umiejętności

- w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "postępowaniem".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "pracowniku ochrony" - oznacza to osobę posiadającą licencję, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112).

§ 3. 1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)), zwany dalej "organem prowadzącym postępowanie".

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4. Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu pracownika ochrony.

§ 5. Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6. 1. Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wskazuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zwanego dalej "przedsiębiorcą", u którego zamierza odbywać staż adaptacyjny.

2. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, dołącza dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, na podstawie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, otrzymanego od wnioskodawcy, przedsiębiorca określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.

§ 7. 1. W postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa się długość i program stażu adaptacyjnego, zwany dalej "programem".

2. Program i długość stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie ustala dla wnioskodawcy na podstawie:

1) dokumentów poświadczających okres pracy zawodowej, świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje i nabyte umiejętności;

2) okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;

4) wymaganej do wykonywania zawodu pracownika ochrony znajomości prawa polskiego.

3. Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o sposobie prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego.

§ 8. 1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 9. 1. Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa zgodnie z programem pod nadzorem pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, zwanego dalej "opiekunem", którego wyznacza przedsiębiorca.

2. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje realizację powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) sporządza okresową ocenę realizacji programu, co najmniej raz na kwartał;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

3. Zmiana opiekuna w trakcie stażu adaptacyjnego może nastąpić w szczególności z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

§ 10. 1. W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego obowiązującego u przedsiębiorcy;

2) realizuje program;

3) dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymywanym od przedsiębiorcy.

2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

§ 11. 1. Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę;

5) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika ochrony;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

2. Organ prowadzący postępowanie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w ust. 1, i powiadamia o tym przedsiębiorcę oraz wnioskodawcę.

3. Przedstawiciel organu prowadzącego postępowanie sporządza na piśmie sprawozdanie zawierające wnioski wynikające z przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie.

2. Ocena dokonywana jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

3. W skład zespołu wchodzi od 3 do 9 osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu.

4. Zespół przeprowadza ocenę na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii przedsiębiorcy o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika ochrony;

4) sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 3.


5. Z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół w terminie 3 dni od dnia jej przeprowadzenia.

6. Zespół przekazuje ocenę wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5.

§ 13. 1. Przedsiębiorca - stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego - wylicza koszty, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5, uwzględniając rzeczywiste wydatki związane z przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego, w szczególności wydatki poniesione na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, wyliczone przez przedsiębiorcę, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca, na rachunek bieżący przedsiębiorcy, u którego odbywa staż adaptacyjny.

3. Przedsiębiorca, w terminie 14 dni liczonych od dnia powzięcia informacji o niemożności kontynuowania stażu adaptacyjnego bądź jego części, z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy, zwraca wnioskodawcy ratę poniesioną za okres, który nie może być przez organ prowadzący postępowanie zaliczony na poczet okresu stażu adaptacyjnego.

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 12 ust. 1, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, 2 lat.

2. Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6-13.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15. 1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej "testem", organ prowadzący postępowanie wyznacza dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 16. Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.

§ 17. Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1) programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;

2) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wymaganej do wykonywania zawodu pracownika ochrony znajomości prawa polskiego;

4) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie pracownika ochrony w państwie wnioskodawcy;

5) okresu stażu niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 18. 1. Organ prowadzący postępowanie każdorazowo wylicza koszty przeprowadzenia testu, w szczególności powołania zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego, wynajęcia sali, druku pytań egzaminacyjnych oraz innych kosztów organizacyjno-technicznych egzaminu, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki związane z przeprowadzeniem testu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty przeprowadzania testu w postaci jednorazowej opłaty, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa organu prowadzącego postępowanie.

§ 19. 1. Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o miejscu i terminie przeprowadzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 17, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu i numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

2. Termin przeprowadzenia testu może ulec przesunięciu na umotywowaną prośbę wnioskodawcy złożoną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem testu.

§ 20. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 18 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.

§ 21. 1. Test składa się z części teoretycznej i praktycznej. Organ prowadzący postępowanie może ograniczyć test tylko do części teoretycznej.

2. Część teoretyczna testu składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Część pisemna testu obejmuje nie więcej niż 80 pytań.

4. Część ustna testu polega na wypowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw pytań składający się nie więcej niż z 10 pytań.

5. Część praktyczna testu obejmuje sprawdzenie umiejętności z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzeleckich, niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

6. Czas trwania testu nie może przekraczać 360 minut.

§ 22. 1. Każde z pytań w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź prawidłową.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku, gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów należy wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

3. W części ustnej każda z odpowiedzi jest oceniania w skali od 0 do 5 punktów.

4. Wnioskodawcy nie dopuszcza się do części praktycznej, jeżeli z części teoretycznej testu nie uzyskał łącznie co najmniej 70 % punktów.

5. W części praktycznej każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 5 punktów w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania, przy czym wnioskodawca obowiązany jest uzyskać co najmniej 70 % punktów.

6. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

7. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

§ 23. 1. Organ prowadzący postępowanie powołuje zespół egzaminacyjny, w skład którego wchodzi od 3 do 9 osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem.

2. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przygotowanie testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) dokonanie oceny testu.

§ 24. Test ocenia się w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

§ 25. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonej ocenie, o której mowa w § 24, zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) skład zespołu egzaminacyjnego;

3) wynik testu.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.

§ 26. Zespół egzaminacyjny przekazuje ocenę wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 25.

§ 27. 1. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia, w którym test miał być przeprowadzony, może złożyć organowi prowadzącemu postępowanie pisemne oświadczenie o przyczynie nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie. Organ prowadzący postępowanie ocenia przyczynę nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

4. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu.

5. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ponownego przystąpienia do testu.

6. Wnioskodawcy, który nie przystąpił do testu z usprawiedliwionej przyczyny, a po wyznaczeniu ponownego miejsca i terminu przeprowadzenia testu wycofał wniosek, o którym mowa w § 16, przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

7. Zwrot opłaty za przeprowadzenie testu następuje, w terminie 14 dni od dnia wycofania wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, po potrąceniu kosztów związanych z przelewem bankowym;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli test był organizowany tylko dla jednego wnioskodawcy, od kwoty podlegającej zwrotowi odlicza się koszty faktycznie poniesione przez organ prowadzący postępowanie.

8. W przypadku negatywnego wyniku testu organ prowadzący postępowanie umożliwia, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, ponownie jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

9. Do ponownego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-7 i § 15-26.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=