Zakładamy związek zawodowy

Jak założyć związek zawodowy

Są dwie możliwości. Można założyć swój odrębny związek (co najmniej 10 osób) lub organizację zakładową w ramach już istniejącego związku np. SOLIDARNOŚĆ (tu również najlepiej zebrać od razu 10 osób).

Pierwszy sposób jest trudniejszy, gdyż wymaga  podjęcia wszelkich czynności wynikających z art. 12-15 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Jest to naszym zdaniem bardziej skomplikowana metoda zakładania związków zawodowych. Po dokonaniu wszystkich tych żmudnych i czasochłonnych czynności i rejestracji pozostaniecie wciąż małą organizacją bez struktur, zaplecza i jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.  Nie ma też gwarancji, że sporządzony przez was statut i inne dokumenty nie zostaną zakwestionowane przez sąd rejestracyjny. Cały ten proces może więc trwać na tyle długo, że nim nabędziecie stosownych praw do ochrony, pracodawcy mogą podjąć działania, które ostudzą skutecznie Wasz zapał. O wiele  prostsze   jest  założenie  związków  zawodowych   NSZZ  "Solidarność".

--------------------------------------------------------------------------------

Zakładając organizację zakładową w ramach struktur NSZZ "Solidarność" pomija się cały żmudny proces zakładania związków (opisany w artykułach 12-15 ustawy związkowej). W myśl Statutu NSZZ „Solidarność” organizację zakładową wystarczy wpisać do rejestru w Zarządzie Regionu, aby nabyła ona praw zakładowej organizacji związkowej. NSZZ "Solidarność" posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu § 8 ust.1 pkt.1 (tj. organizacje zakładowe), organizacje regionalne oraz krajowe sekretariaty branżowe. Organizacje związkowe mogą się zrzeszać na zasadzie terytorialno-branżowej. Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną.

Najwyższą władzą każdej struktury (organizacji) Związku jest władza stanowiąca. Władza stanowiąca jest uprawniona między innymi do wyboru władz: wykonawczej i kontrolnej . Zakończenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku stwierdza władza Związku dokonująca jej rejestracji. Powoduje to wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do używania nazwy i znaku NSZZ "Solidarność", a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku i utratę prawa do gospodarowania majątkiem organizacji, który przejmuje organizacja wyższego szczebla. W praktyce zakładanie organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" wygląda w następujący sposób:

 • Należy zebrać, co najmniej 10 osób zdecydowanych (a najlepiej więcej, gdyby wśród zdecydowanych znalazł się w ostatniej chwili niezdecydowany).
 • Każda z tych osób musi wypełnić deklarację członkowską wraz z oświadczeniem o potrącaniu składek.
 •  Należy napisać uchwałę o założeniu organizacji zakładowej (nawet odręcznie - treść zależy już tylko od Was).
 • Trzy osoby wybrane z grona zakładających organizację zakładową tworzą tzw. tymczasową komisję zakładową.
 • Tymczasowa Komisja Zakładowa rejestruje się w Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność właściwym miejscowo dla danego zakładu pracy. 
 • W ciągu trzech miesięcy od rejestracji Tymczasowej Komisji Zakładowej należy dokonać wyboru właściwych władz statutowych.
 • Najlepiej jest pobrać z właściwego Zarządu Regionu stosowne druki, zwołać zebranie tych 10 (minimum) osób, wybrać stosowne władze organizacji zakładowej i z wypełnionymi protokołami zgłosić się do Zarządu Regionu - gdzie dokonany zostanie stosowny wpis.
 • Tego samego dnia napisać należy pismo do szefa zakładu ( np. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Wąchocku) informujące że w dniu takim a takim powstała organizacja zakładowa Solidarność pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Wąchocku z siedzibą w Pcimiu Górnym (jeśli wasz zakład jest oddziałem zamiejscowym) - i tu uwaga: organizacją zakładową NSZZ "S" jest zawsze ta organizacja w zakładzie pracy, która powstała jako pierwsza. Oznacza to, że jeśli nawet organizacja zakładowa powstała w ośrodku zamiejscowym, to właśnie w tym ośrodku znajduje się siedziba organizacji zakładowej. Statut NSZZ "S" stanowi, że w jednym zakładzie pracy może funkcjonować tylko jedna organizacja zakładowa. Tym samym, gdy w danym zakładzie pracy istnieje już organizacja zakładowa, w innej jednostce organizacyjnej tego samego zakładu pracy może powstać co najwyżej organizacja wydziałowa (koło) wchodzące w skład już istniejącej organizacji zakładowej.

W skrócie:

 • Zbieracie 10 wypełnionych deklaracji.
 • Z Zarządu Regionu pobieracie druki protokołów wyborczych.
 • Spotykacie się wszyscy w ogródku piwnym.
 • Wybieracie władze ( zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą - w tajnych głosowaniach).
 • Wypełniacie druki.
 • Jedziecie do Zarządu Regionu dokonać rejestracji (jak blisko można piechotką).
 • Piszecie pismo do szefa, żeście mu wyhodowali tę związkową żmiję na jego własnym łonie...
 • Kupujecie beczkę piwa, robicie grilla a teraz już wasz szef niech się martwi co z wami zrobić!
 • Sprawny organizator całą procedurę założenia organizacji łącznie z rejestracją jest w stanie przejść w  zaledwie 3 godziny.

Jak związek informuje pracodawcę o tym, że powstał?

Pracodawca nie może uzależniać współpracy z organizacją zakładową od przedstawienia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających powstanie związku. Ustawa związkowa nie zobowiązuje związku do przedstawiania takich informacji pracodawcy, a pracodawcy nie przyznaje uprawnienia do ich żądania. Wielokrotnie zdarza się, iż pracodawcy żądają od nowopowstałej podstawowej jednostki organizacyjnej związku NSZZ „Solidarność” dokumentów urzędowych potwierdzających rejestrację, najczęściej wymagają potwierdzenia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.Ustawa o związkach zawodowych nie nakłada na Związek obowiązku dostarczenia pracodawcy jakichkolwiek dokumentów o powstaniu związku. Utworzenie związku, który nabywa określonych uprawnień ustawowych następuje w wyniku podjęcia uchwały przez co najmniej 10 osób uprawnionych do takiego działania. Sytuacja nowopowstających podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” jest szczególna, bowiem podlegają one zgodnie ze statutem rejestracji we właściwych Zarządach Regionu NSZZ „Solidarność”. Natomiast Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jako organizacja ogólnokrajowa został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest prawdą, że nawet podstawowe jednostki organizacyjne związku NSZZ „Solidarność” powinny być rejestrowane w KRS. Należy pamiętać, że rejestracji w KRS podlega Związek, natomiast jego jednostki rozpoczynają działalność w sposób określony statutem, czyli w przypadku NSZZ „Solidarność” przez rejestrację we właściwym Zarządzie Regionu.

Wzór pisma

Organizacja zakładowa gdy chce się ujawnić przedstawia pracodawcy informację, która wygląda mniej więcej tak:

 „Informuję, że w zakładzie pracy X powstała i działa zakładowa organizacja związkowa Y, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 25 (1) pkt. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr. 79. poz. 854 ze zm.). Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy osobą podlegającą szczególnej ochronie stosunku pracy upoważ­nioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy jest .....”

 Prawa związków zawodowych
1. Prawo wszystkich pracowników do zakładania i przystępowania do organizacji wedle własnego wyboru, bez konieczności uzyskiwania czyjegokolwiek pozwolenia.
Prawo pracowników i pracodawców, bez czynienia żadnej różnicy w ich traktowaniu, do zakładania organizacji bez czyjejkolwiek wcześniejszej zgody
Wszyscy pracownicy, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, narodowość czy kategorię zawodową (zawód, kwalifikacje), mają prawo do zakładania związków zawodowych
Nie jest dopuszczalny żaden przepis prawny wymagający wcześniejszego uzyskania pozwolenia (np. związany z liczbą członków związku)
Państwo ani pracodawcy nie mają prawa określać jakichkolwiek wymagań dotyczących zakładania związku zawodowego
Nie jest dopuszczalne, aby dla zarejestrowania związku zawodowego konieczne było uzyskanie zgody władz państwowych lub pracodawcy
Prawo pracowników i pracodawców do swobodnego zakładania i przystępowania do wybranych przez siebie organizacji
Pracodawcy, rządy lub partie polityczne, zawiązujący "oficjalne" związki zawodowe lub uniemożliwiający swobodne zawiązanie się wolnych związków, gwałcą postanowienia Konwencji
Nie jest dozwolone nakładanie sankcji na pracowników zakładających związki zawodowe lub przystępujących do nich
Faworyzowanie lub dyskryminacja pracowników ze względu na przynależność do poszczególnych organizacji przez władze państwowe lub pracodawców jest pogwałceniem postanowień Konwencji
Najliczniejsze (najbardziej reprezentatywne) związki zawodowe nie mogą uniemożliwiać innym związkom prowadzenia ich działalności; są tylko nieliczne dopuszczalne różnice między nimi
Każdy związek zawodowy ma prawo przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych wedle własnego wyboru
2. Prawo związków zawodowych do ustanawiania własnych statutów i regulaminów bez ingerencji władz publicznych, do swobodnego wybierania własnych przedstawicieli, do organizowania własnej administracji i formułowania własnych programów działania
Swobodne działanie organizacji. Prawo do samodzielnego ustanawiania statutów i regulaminów.Prawo nie może narzucać struktury wewnętrznej lub sposobów funkcjonowania związków zawodowych. Administracja rządowa nie może ingerować w wewnętrzne zasady funkcjonowania związków
Związki zawodowe mają prawo do nieskrępowanego i niezakłóconego stanowienia własnych statutów
Nie są dozwolone administracyjne ani prawne ograniczenia dotyczące funkcjonowania związków zawodowych, np. ograniczenia uniemożliwiające im zakładanie kont bankowych
3.Prawo do wolnych wyborów przedstawicieli
Nie jest dozwolone stwarzanie przeszkód w wyborze przedstawicieli związkowych, wynikających z zatrudnienia w określonym zawodzie lub przedsiębiorstwie
Niedozwolone jest stosowanie warunków wstępnych dla udziału w wyborach przedstawicieli, takich jak np. okres członkostwa w organizacji
Poglądy lub działalność polityczna kandydata nie może stanowić przeszkody dla jego wybrania na przywódcę związkowego
Postawa moralna kandydata do urzędu, jego narodowość lub przeszłość kryminalna nie mogą stanowić warunku wstępnego dla kandydowania
Reelekcja przywódcy związkowego nie może być zakazana prawem
Bezpośrednia lub pośrednia ingerencja władz w wybory do władz związkowych jest niedopuszczalna
Usunięcie komitetów wykonawczych związku i podporządkowanie związku (władzom lub pracodawcy) nie jest dozwolone
4.Prawo organizacji do samodzielnego kształtowania swojej administracji
Wewnętrzna administracja organizacji musi być ustanawiana samodzielnie przez związek
Nadzór i sterowanie wewnętrznymi działaniami związków zawodowych z zewnątrz jest niedozwolone
Zarządzanie finansami organizacji związkowych jest prawem przysługującym wyłącznie związkowi zawodowemu, a w proces ten nie mogą ingerować władze rządowe ani pracodawca
5.Prawo organizacji do swobodnego organizowania swojej działalności i formułowania programów działania
Działania i powiązania o charakterze politycznym związku zawodowego nie mogą być ograniczane ani sterowane przez władze administracyjne
6. Prawo związków zawodowych do zakładania i przystępowania do federacji i konfederacji oraz prawo każdej z tych organizacji do wstępowania do międzynarodowych organizacji związków zawodowych
Prawo organizacji pracowników i pracodawców do zakładania federacji i konfederacji oraz do udziału w międzynarodowych organizacjach pracodawców i pracowników
Związki zawodowe mają pełne prawo do zakładania federacji i konfederacji wedle ich własnego uznania/wyboru
Wewnętrzne relacje i prawa federacji i konfederacji nie mogą podlegać regulacjom ze strony władz administracyjnych
Członkostwo związku w międzynarodowych organizacjach pracowników i pracodawców zależy wyłącznie od decyzji samych związków
7. Ochrona związków zawodowych przez rozwiązaniem lub zawieszeniem w oparciu o decyzje i działania administracyjne.
Rozwiązanie i zawieszenie działania organizacji
Rozwiązanie związku może nastąpić wyłącznie w oparciu o dobrowolną decyzję jego członków
Władze administracyjne ani pracodawcy nie mają prawa decydować o rozwiązaniu związku na podstawie zbyt małej liczby jego członków
Żaden związek nie może zostać rozwiązany lub zawieszony w oparciu o decyzję władz administracyjnych, w wyniku czynności prawnych lub na mocy dekretu (rozporządzenia)
Interwencja władz sądowniczych w zakresie rozwiązania lub zawieszenia związku nie jest dozwolona
Wykorzystanie majątku organizacji rozwiązanej na mocy postępowania administracyjnego nie jest dozwolone.
8. Prawo o nienaruszalności lokali związkowych, korespondencji i rozmów telefonicznych.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek naruszenie tajemnicy korespondencji związkowej lub poufności rozmów telefonicznych, a także obserwacja lokali związkowych
9. Ochrona pracowników przed anty-związkową dyskryminacją w zakresie zatrudnienia.
Ochrona przed dyskryminacją anty-związkową
Zabronione są jakiekolwiek akty dyskryminacji anty-związkowej
Przywódcy i przedstawiciele związkowi muszą być chronieni przed dyskryminacją związaną z ich pozycjami w związku i działalnością związkową
Przywrócenie związkowców na ich stanowiska pracy musi być zapewnione i gwarantowane przez prawo
10. Ochrona związków zawodowych przed jakąkolwiek ingerencją ze strony pracodawcy w ich organizowanie, funkcjonowanie lub zarządzanie.
Przypadki bezpośredniej lub pośredniej ingerencji ze strony pracodawców w organizowanie się związków zawodowych (tworzenie związków "oficjalnych") stanowią jawne pogwałcenie Konwencji
Pracodawcy nie mają prawa ingerować w funkcjonowanie związków zawodowych
11. Prawo ochrony funduszy związkowych oraz majątku związków przed interwencją ze strony władz publicznych.
Władze publiczne nie mają prawa do nacjonalizowania majątku związków zawodowych
Władze publiczne nie mają prawa do jakiejkolwiek ingerencji w fundusze i system składek członkowskich
12. Prawo związków zawodowych do prowadzenia rokowań zbiorowych na temat zasad i warunków zatrudnienia oraz wszystkich innych kwestii mających wpływ na zarobki członków związku.
Prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych nie może być zakazane przez władze ani odebrane związkom przez pracodawców
Zakres podmiotowy (grupy pracownicze) i przedmiotowy (zagadnienia) objęty rokowaniami zbiorowymi nie może być ograniczany przez prawo
Podstawę prawa do rokowań zbiorowych stanowi zasada rokowań w dobrej wierze
W rokowaniach oczekiwane jest uznawanie najbardziej reprezentatywnych organizacji
Władze muszą stać na straży zasady negocjacji swobodnych i dobrowolnych
Ramy czasowe rokowań nie mogą być określane zbyt sztywno, aby nie uniemożliwiało to osiągnięcie porozumienia
Układ zbiorowy powinien trwać i zachowywać ważność do czasu podpisania nowego
Rozszerzenie zakresu układu zbiorowego na mocy prawa lub decyzji władz na wszystkich pracowników danego sektora/sektorów gospodarki jest możliwe i często pożądane
Relacja pomiędzy indywidualnymi umowami o pracę a układami zbiorowymi polega na tym, że prawa zawarte w układzie zbiorowym nie mogą mieć zastosowania w przypadku, gdy są niższe od praw wynikających z indywidualnej umowy o pracę
W przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa układ zbiorowy zachowuje ważność do końca okresu na jaki został podpisany
13.Konsultacje z organizacjami pracowników i pracodawców
Konsultacje ze związkami zawodowymi podczas przygotowania i formułowania przepisów prawa muszą być zapewnione i zorganizowane przez stronę rządową
Pracodawcy muszą zagwarantować konsultacje ze związkami zawodowymi i elastyczność zatrudnienia
Konsultacje na temat procesu restrukturyzacji, racjonalizacji i redukcji zatrudnienia muszą być prowadzone w pierwszej kolejności ze związkami zawodowymi
Muszą zostać zapewnione konsultacje nt. modyfikacji struktur negocjacyjnych
Musi być przewidywany udział organizacji pracowników i pracodawców w różnych ciałach kolegialnych i w różnych procedurach, w szczególności w trójstronnych ciałach decyzyjnych (np. w ramach funduszu emerytalno-rentowego, funduszu zdrowotnego)
14. Prawo związków zawodowych do prowadzenia działalności statutowej w przedsiębiorstwie i w miejscu pracy.
Należy umożliwić realizację funkcji reprezentacyjnej przedstawicieli związków zawodowych
Pracodawca musi umożliwić zbieranie składek członkowskich
Dostęp do miejsca pracy jest jednym z podstawowych praw przedstawiciela związków zawodowych
Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia dla związków zawodowych na terenie zakładu
Pracodawca nie powinien ingerować w przypadkach konfliktów wewnętrznych w ruchu związkowym
15.Ochrona przedstawicieli związków zawodowych przed zatrzymaniem i aresztowaniem za działania związane z realizowaniem praw związkowych.
Prawa człowieka o szczególnym znaczeniu dla pracownika (Human worker's rights)
Prawo do życia, bezpieczeństwa oraz fizycznej i moralnej integralności osoby nie może być zagrożone
Niedozwolone jest skazywanie związkowców na karę więzienia w związku z ich działalnością w organizacji pracowniczej
Aresztowanie i zatrzymywanie członków związków zawodowych jest niedozwolone
Areszt zapobiegawczy oraz sądowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do związkowców są niedopuszczalne
Zatrzymywanie związkowców podczas stanu wyjątkowego lub wojennego jest pogwałceniem praw związkowych
Każdy kraj musi zapewnić gwarancję należytego funkcjonowania prawa
Wszystkim związkowcom musi być zagwarantowana swoboda przemieszczania się
Prawa do organizowania zgromadzeń i demonstracji są podstawowymi prawami związkowymi
Wolność przekonań i wypowiedzi nie może być gwałcona
Uszanowania wymaga wolność wypowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy
Musi być zagwarantowana ochrona lokali i majątku związków zawodowych
16. Prawo pracowników oraz ich związków zawodowych do strajku, jako zasadniczego środka w działaniach na rzecz zaspokojenia lub obrony ich interesów ekonomicznych i społecznych.
Prawo do strajku
Ważność prawa do strajku i uprawnienia do korzystania z tego prawa musi być uwidoczniona w prawie krajowym
Przypadki, w których strajk podlega ograniczeniom lub jest zakazany muszą ograniczać się wyłącznie do niezbędnych, podstawowych sektorów
Sytuacje, w których może być stawiany wymóg koniecznej służby minimalnej dla zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi i sprzętu, nie mogą być wykorzystywane dla uniemożliwienia przeprowadzenia strajku
Sytuacje i warunki, w których może być wymagane zapewnienie minimalnej zdolności operacyjnej muszą być ograniczone wyłącznie do niezbędnych czynności
Nakaz powrotu do pracy, najmowanie pracowników podczas strajku, nakazy warunkujące, nie powinny być krokami do stosowania przeciwko strajkowi
Ściśle zakazane są interwencje władz podczas trwania strajku
Interwencja sił policyjnych podczas strajku jest niedopuszczalna
Obniżka wynagrodzenia związana ze strajkiem podlega negocjacjom
Pozytywna dyskryminacja niestrajkujących jest niedozwolona

(Źródło: opracowanie na podstawie Listy MOP skarg wnoszonych do Komitetu Wolności Zrzeszania [Committee on Freedom of Association, CFA])

PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=