Licencja wymagania

Wymagania kwalifikacyjne określa ustawa. O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która:

 • 1/ Ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego.
 • 2/ Ukończyła 21 lat,
 • 3/ Ukończyła szkołę podstawową,
 • 4/ Ma pełną zdolność do czynności prawnych , stwierdzoną własnym oświadczeniem,
 • 5/ Nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
 • 6/ Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wydaje się osobie spełniającej powyższe warunki oraz:

 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia albo ukończyła kurs pracownika ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją.

Licencja pracownika ochrony pierwszego stopnia wymagana jest do wykonywania:

- bezpośredniej ochrony fizycznej

a/ stałej i doraźnej,
b/ polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych , gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
c/ polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

przez:

1. członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
2. członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
3. pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób.
4. osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji.
5. pracowników ochrony posiadających prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
6. pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

O licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która:

1/ spełnia warunki o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5,
2/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydaje się osobie, która spełnia powyższe warunki oraz:

- legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo ukończyła kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją.

Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do wykonywania:

- bezpośredniej ochrony fizycznej,
a/ stałej i doraźnej,
b/ polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
c/ polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

- opracowywania planu ochrony,
- organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej,

O wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która:

 

 • 1/ ukończyła 18 lat
 • 2/ ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego.
 • 3/ ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem
 • 4/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wydaje się osobie, która spełnia powyższe warunki oraz:

- posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
- posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia upoważnia do wykonywania czynności w zakresie:

- zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a/ montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b/ montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

O licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która:

1/ ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego.
2/ ukończyła 21 lat
3/ ma pełną zdolność do czynności prawnych , stwierdzoną własnym oświadczeniem
4/ nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie która:

- posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
- posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznany na podstawie odrębnych przepisów.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności w zakresie:

- zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a/ montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b/ montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

- opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego
- organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego

Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata.

PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=