Badania lekarskie

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, podlegają:

 

  • osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz
  • osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej. Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby badanej.

Badanie lekarskie obejmuje:

 

  • Badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
  • Badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne,
  • Inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia.

Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie. W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim braku zdolności fizycznej i psychicznej do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej lub dalszego wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje listem poleconym, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.

 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 marca 1999 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.


(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.)


Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa zasady, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania.

§ 2. 1. Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, podlegają:
1) osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz
2) osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.
2. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 3. Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Badania lekarskie i psychologiczne osób, o których mowa w § 2, przeprowadza się na wniosek tych osób.
2. Badania lekarskie i psychologiczne osób, o których mowa w § 2 pkt 2, przeprowadzane są także na wniosek pracodawcy.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się w jednostce uprawnionej do przeprowadzania badań.

§ 5. 1. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej.
2. Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby badanej.
3. Badanie psychologiczne przeprowadzają psycholodzy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 3.
4. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje opinię na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Badanie lekarskie obejmuje:
1) badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
2) badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne,
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia, zwanego dalej "lekarzem".

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej.
3. Opinię wydaną przez psychologa oraz opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań pomocniczych oraz drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego lekarz dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.

§ 8. 1. W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim braku zdolności fizycznej i psychicznej do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej lub dalszego wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje listem poleconym, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
2. O przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, lekarz informuje osobę badaną.

§ 9. Orzeczenie, o którym mowa w § 7 i 8, wpisuje się do ewidencji tych orzeczeń, prowadzonej przez jednostkę przeprowadzającą badania.

§ 10. 1. Badania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przeprowadza się co 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:
1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych i lekarskich wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata,
2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy,
3) na wniosek pracodawcy - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań.

§ 11. Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania krótszego niż 3 lata wymaga uzasadnienia wpisanego do dokumentacji medycznej osoby badanej.

§ 12. Opłata za badania lekarskie i psychologiczne wynosi 350 zł.

§ 13. 1. Opłatę za badania lekarskie i psychologiczne ponosi osoba badana, a w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 - pracodawca.
2. Opłata, o której mowa w § 12, podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badań w kasie jednostki przeprowadzającej badanie lub na konto bankowe wskazane przez tę jednostkę.

PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (27 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=