Broń dostęp

Określenie celów dostępu do broni.

W art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji określono cele, w jakich może być wydane pozwolenie na broń. Należą do nich:

 

 • Ochrona osobista lub ochrona bezpieczeństwa innych osób oraz mienia.
 • Cele łowieckie.
 • Cele sportowe.
 • Kolekcjonerskie
 • Pamiątkowe.
 • Szkoleniowe.

Właściwy organ Policji może - w pozwoleniu na broń – ograniczyć lub wykluczyć prawo jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

Ustawa wyraźnie określa /art. 12 ust. 1/, że pozwolenie na broń jest decyzją administracyjną wydawaną przez właściwy organ Policji. Oznacza to, że postępowanie w przedmiocie uzyskania uprawnienia do posiadania broni /pozwolenie na broń/ podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzji wydanej na jego podstawie zostają określone:

 

 • cel wydania pozwolenia /np. ochrona osób, łowiectwo itd./,
 • rodzaj broni,
 • liczbę egzemplarzy broni.

Od decyzji odmownej można się będzie odwoływać jak od każdej innej decyzji administracyjnej.

Przyjęto zasadę, że pozwolenie na broń ma charakter uprawnienia na czas nieokreślony /art. 9 ust. 4/.

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji.

Pozwolenia na broń pneumatyczną oraz posiadanie narzędzi i urządzeń wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy /broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek, pałek imitujących kije bejsbolowe, kusz, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej/ wydaje komendant powiatowy Policji.

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 

 1. Posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850.
 2. Gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.
 5. Posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm.
 6. Posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego.
 7. Posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA i energii nie przekraczającej 300 mJ.

Kryteria osobowe.

Zgodnie z treścią art. 15 pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 

 1. Nie mającym ukończonych 21 lat.
 2. Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 3. Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 4. Uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
 5. Nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności
PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=